MENU
Envoy GY
CLOSE

BİLGİLENDİRME

BEYKOZ İNVEST GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş. VE DİĞER GRUP/TOPLULUK ŞİRKETLERİ İÇİN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

1. Giriş

İşbu aydınlatma ve rıza metni veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Beykoz Invest Gayrimenkul Geliştirme Anonim Şirketi, bağlı şirketleri ve iştirakileri (”Şirket”) olarak adımıza tescilli (“Envoy”) markası da dahil olmak üzere; tarafımızca işlenen kişisel verilere ve özel nitelikli kişisel verilere yönelik 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun olarak veri sahiplerinin açık rızasının alınması ve kişisel verilerin elde edilmesi sırasında Kanun’un 10. maddesinde belirtilen hususlar ve 11. maddede belirtilen ilgili kişinin hakları konusunda veri sahiplerinin aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır.

2. Tanımlar

İşbu aydınlatma ve rıza metninde kullanılan kişisel veri, özel nitelikli kişisel veri ve veri işleme kavramları kanunda yapılan tanımlara istinaden kullanılmıştır. Kanun’da geçen; “kişisel veri” kavramı, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi, “kişisel verilerin işlenmesi” kavramı, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, ifade eder.

3. Kişisel Verilerin İşlenmesi İlkeleri

Kanun’un 4. maddesi uyarınca veri sahibine ait kişisel veriler; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun; doğru ve gerektiğinde güncel; belirli, açık ve meşru amaçlar için; işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü; ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme kurallarına uygun bir şekilde Şirketimiz tarafından aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında işlenecektir.

4. Kişisel Verilerin İşlenmesi Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz ve topluluk şirketlerimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; Şirketimiz ve topluluk şirketlerimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi; Şirketimiz’in, topluluk şirketlerimizin ve Şirketimiz’le iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar; Şirketimiz’e ait lokasyonların fiziksel güvenliğinin ve denetiminin sağlanması; iş ortağı, müşteri, tedarikçi ve/veya bunların yetkili veya çalışanlarına ilişkin değerlendirme, itibar araştırma ve hukuki uyum süreçleri ve mali işler; Şirketimiz’in ticari iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve Şirketimiz’in insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemelere uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde işlenmektedir:

Bu kapsamda temin edilen “Ad-Soyad, İmza, TCKN, E-Mail, Adres, Telefon, Satın Alınan Taşınmaz Bilgileri, Kimlik Bilgisi, Satış Bedeli Ödeme Bilgileri, Diğer Bilgiler (Bilgi formunda yer alan gerekli diğer kişisel veriler toplanabilmektedir.)” gibi kişisel verileriniz kanunun 5/2-c maddesindeki sözleşmenin kurulması ve ifası hukuki sebebi doğrultusunda gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinin kurulması ve ifası amacıyla, “Ad-Soyad, Telefon, E-mail” gibi kişisel verileriniz 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında tarafınızdan onay alınmak suretiyle şirketimizin kampanyaları hakkında bilgilendirme yapmak amacıyla ve 6698 sayılı kanunun 5/2-a maddesi hukuki sebebine dayalı olarak, “Kimlik Bilgisi Satın Alınan ve Taşınmaz Bilgileri” gibi kişisel verileriniz, adınıza şirketimiz tarafından gerekli tapu işlemleri, satış vaadi sözleşmesi işlemleri, noter işlemeleri abonelik işlemleri gibi işlemlerin yapılması, ayrıca şirket çalışanları adına tarafınıza ait işlemler için vekaletname çıkarılması ve bu vekaletname doğrultusunda yetki verilen işlemlerin adınıza yerine getirilmesi amacıyla açık rızanız doğrultusunda işlenecektir.

5. Kişisel Verilerin Aktarılması

Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz ve topluluk şirketlerimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; Şirketimiz ve topluluk şirketlerimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi; Şirketimiz’in, topluluk şirketlerimizin ve Şirketimiz’le iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar; Şirketimiz’e ait lokasyonların fiziksel güvenliğinin ve denetiminin sağlanması; iş ortağı, müşteri, tedarikçi ve/veya bunların yetkili veya çalışanlarına ilişkin değerlendirme, itibar araştırma ve hukuki uyum süreçleri ve mali işler; Şirketimiz’in ticari iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve Şirketimiz’in insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla topluluk şirketlerimize ve Şirketimiz’le iş ilişkisi içerisinde olan gerçek ve tüzel kişilere, Noterler, Tedarikçiler, İlgili site yönetimleri, banka veya finans kuruluşları, Proje ortakları Müşteriler, Kanunen Yetkili Kamu veya Özel Kurumlar, Yurt içinde ve/veya Yurt Dışında Ortak ve İştirakleriyle (ve/veya işin yerine getirilmesi için paylaşılması gereken üçüncü kişi iş ortaklarıyla) belirtilen amaçlar doğrultusunda veya resmi olarak talep edilmesi ya da gerekmesi durumunda Kanunen Yetkili Kamu ve Özel Kurumlar ile Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen koşullara uygun olarak aktarılabilecektir.

6. Kişisel Verilerin/Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından sağlanan hizmet ve şirketimizin ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, şirketimiz birimleri ve ofisler, topluluk şirketleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Şirketimiz ve topluluk şirketlerimizin sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlandığınız müddetçe, kişisel verileriniz yasaların öngördüğü sürelere uygun olarak işlenebilecektir.

BEYKOZ İNVEST GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş., “Ad-Soyad, İmza, TCKN, E-Mail, Adres, Telefon, Satın Alınan Taşınmaz Bilgileri, Satış Bedeli Ödeme Bilgileri” gibi kişisel verilerinizi gayrimenkul satın alma iradesi ortaya koyduğunuz aşamalarda “Gayrimenkul Talep ve Ön Tahsis Formu ve Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi” herhangi birisini doldurmanız ve teslim etmeniz suretiyle, “Kimlik Bilgisi ve Satın Aldığınız Taşınmaz Bilgileri” gibi kişisel verilerinizi sözleşme yapma ve vekaletname çıkarılması için açık rızanız ile bildirmeniz suretiyle toplamaktadır. Bunun yanı sıra başka yöntemlerle BEYKOZ İNVEST GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş. ile iletişime geçerek açıkladığınız durumlarda da kişisel verileriniz toplanmaktadır.

7. Veri Sahibinin Madde 11’de Belirtilen Hakları

Veri sahipleri, veri sorumlusu olarak hareket eden Şirketimiz’e başvurarak kendisiyle ilgili; kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verisinin işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişiler hakkında bilgilendirilme; kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini talep etme; 6698 sayılı Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini talep etme; Kanun’un 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Veri sahibi olarak BEYKOZ İNVEST GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.‘ye başvurarak; 6698 sayılı kanunu öngördüğü yasal haklara sahipsiniz Kanunu öngördüğü haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak BEYKOZ İNVEST GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.’ye iletmeniz durumunda BEYKOZ İNVEST GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş. talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, BEYKOZ İNVEST GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş. Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti talep edebilecektir.

8. Kişisel Verilerin Saklanması

“Ad-Soyad, İmza, TCKN, E-Mail, Adres, Telefon, Satın Alınan Taşınmaz Bilgileri, Satış Bedeli Ödeme Bilgileri” gibi sözleşmenin kurulması ve ifası amacıyla ve Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında tarafınızdan onay alınmak suretiyle şirketimizin kampanyaları hakkında bilgilendirme yapmak amacıyla işlenen kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’unun 5/2-c ve 5/2-a maddeleri uyarınca kanuni zamanaşımı süreleri boyunca, açık rızanıza dayalı olarak işlenen “Kimlik Bilgisi ve Taşınmaz Bilgileri” gibi kişisel verileriniz açık rızanızı geri almadığınız süre boyunca işlenecek ve muhafaza edilecektir. Dilediğiniz zaman açık rızanızı geri alabilirsiniz.

9. Bilgilendirme ve İrtibat Bilgileri

BEYKOZ İNVEST GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş. tarafından kişisel verilerimin işlenmesi ve aktarılması süreçlerine ilişkin yöntem, amaç ve hukuki sebepler ile sahip olduğum haklar konusunda bilgilendirildim. 6698 Sayılı Kanun 11. Maddede yer alan haklarınıza ilişkin taleplerini envoygy.com web adresinde yer alan Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Başvuru Formu’nda yer alan usul ve esaslar doğrultusunda ilgili formu doldurarak; mail adresimize e-mail mobil imzalı yahut e-imzalı olarak ileteceğiniz ileti ile yahut ilgili formu ŞİRKET adresine şahsen yapacağınız ıslak imzalı yazılı başvuru veya noter kanalı ile taleplerinize ilişkin başvuru gerçekleştirebilirsiniz. Yapacağınız başvuruyu Şirket, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Yukarıda bilertilen hususlara ve haklarınıza ilişkin ayrıntılı açıklama web adresimizde yer alan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda yer almaktadır.